top of page

SNOVONNE.NET -  PRIVACY POLICY - [ENGLISH]  [SLOVAK - below]

Declaration of Consent to the processing of personal data under Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain acts and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council

 

Snovonne.net Privacy Policy:

 

The site www.snovonne.net is operated by our a non-profit organization Čierna Vločka o.z. This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

 

While using our Site we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. The extent of information we may ask you to provide is:

 

First name, last name, address, phone number, email address, company name (if applicable), business address (if applicable)

 

We use your Personal Information only for contacting you, fulfilling transactions and delivering goods ordered by you. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. 

 

Although subscription to marketing emails is voluntary, it is also necessary for contacting you about special offers. 

We cannot send you special offers and Artist updates without your subscription and agreement to our policy.

 

Source of your Personal Information:

 

We receive Personal Information mentioned above directly from you. You have submitted this information to us online or in a document.

 

How long do we keep your Personal Information?

 

We will hold your Personal Information in accordance with the law for 10 years since the year of the last transaction.

If no transaction has taken place, but you are subscribed to the Site, your subscription will be valid for 10 years or until you unsubscribe. 

After such time, your Personal Information will be deleted. 

 

Your rights during handling of your Personal Information:

 

The appropriate handling and processing of your Personal Information is important for companies in Slovak Republic and the protection of your Personal Information is an absolute given. When your Personal Information is being processed, you have the following rights:

 

The right to be informed about how we handle your Personal Information:

You have the right to be informed about: identification and contact information of our administrator and his/her representative, the purpose of processing your Personal Information, categories of processed Personal Information, recipient/s of your Personal Information, information about transferring Personal Information to third countries, the time-span of archiving your Personal Information, the designated administrators, the list of your rights, the option to turn to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, the source of processed Personal Information, if and how automatic profiling happens. 

 

The right to access your Personal Information:

You have the right to confirm whether your Personal Information is being processed or not, and if so, you have the right to access information about how we process your Personal Information, categories of processed Personal Information, time-span of archiving your Personal Information, information about your rights, the right to file a complaint to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, information about the source of your Personal Information, information about if and how automatic profiling happens, information and guarantees in case of transferring Personal Information to a third country or an international organization. You have the right to obtain copies of your processed Personal Information.

 

The right to update your Personal Information:

Are we processing incorrect or out-dated Personal Information? Did you, for example, change your address? Please let us know and we will update your Personal Information.

 

The right to be deleted:

In some cases, defined by law, we are obliged to delete your Personal Information upon your request. Each request is subject to individual evaluation, because also the non-profit organization Čierna Vločka o.z. has the responsibility and legal interest to keep your Personal Information.

 

The right to limited processing:

If you wish for your Personal Information to be processed to the extent strictly necessary or you wish to block your Personal Information.

 

The right to transfer your Personal Information:

If you wish for us to transfer your Personal Information to a third party, we will do so in an adequate format, to a recipient defined by you unless there are legal or other significant obstacles keeping us from doing so.

 

The right to object and automated individual decision-making, including profiling:  

If you find out or deem that we are NOT processing your Personal Information in accordance with the protection of your privacy or laws and regulations, please contact us and request an explanation or resolution of the situation. You can also object directly to automatic decision-making, including profiling.

 

The right to file a complaint to the Office for Personal Data Protection:

Your complaint in regards to the processing of your Personal Information can be taken anytime to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic.

 

Where you can exercise your rights:

You can exercise your individual rights at the company. Our phone number: +421 949 694 500, our e-mail: snovonne@snovonne.net or send a letter to: Čierna Vločka o.z., Peter Báleš, Za humnami 34, 94901 Nitra, Slovakia, EU.

 

All information and statements in regards to the rights you exercise are free of charge.

 

How long will it take for us to respond?

We will provide information and statements in regards to your inquiry as soon as possible, within no longer than one month. If needed, depending on the complexity of your inquiry and overall number of inquiries, we may extend the response time to two months. If we do so, you will be informed about the extension as well as its reasons.

 

How you can withdraw your Consent to the processing of your Personal Information:

The permission to process Personal Information is voluntary, therefore can be withdrawn at any time.  

 

Your withdrawal needs to contain:

•    Your first name and last name, address and date of birth, so we can identify you

•    The recipient of your withdrawal

•    The statement that you do not wish to have your Personal Information processed by us

•    Your handwritten signature

 

For our records, the withdrawal needs to be sent to us in written form, please do not forget to sign. Use the correspondence address of our company listed above

 

You can also unsubscribe anytime from marketing e-mails and e-mail updates about the Artist by clicking the UNSUBSCRIBE button at the bottom of any of the e-mails.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SLOVENSKY]

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

 

Prevádzkovateľ Čierna Vločka o.z.. spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu: 

 

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, dodacia adresa  firmy, telefónne číslo, emailová adresa. 

 

Účel spracovania:  vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, plnenie zmluvy.

 

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracovávame za účelom vystavenia daňového dokladu, kontaktu so zákazníkom a plnenia zmluvy.

 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. 

 

Zdroj Vašich osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje ste zadali  na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. 

 

Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje

Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (t.j. rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Ak nie ste a ani sa nestanete klientom spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho sami odvoláte. 

Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

 

Aké sú Vaše práva pri spracovávaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

Informácie zahŕňajú predovšetkým identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

 

Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

 

Právo na opravu 

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Prosíme, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj organizácia Čierna Vločka o.z.  má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 

 

Právo na obmedzenie spracovania 

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 

 

Právo na prenositeľnosť údajov 

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie 

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov 

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? 

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 949 694 500, mailom: snovonne@snovonne.net alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla organizácie na korešpondenčnú adresu:  Čierna Vločka o.z. c/o Peter Báleš, Za humnami 34, 94901 Nitra, Slovakia, EU. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, avšak najneskôr do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať. 

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. 

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať. 

■ Komu odvolanie podávate. 

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. 

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať len v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. 

■ Písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

 

 Odber marketingových emailov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačítko UNSUBSCRIBE, ktoré sa nachádza v spodnej časti všetkých spomínaných emailov.

bottom of page